Distribuie Articolul

Termenele și condiții de utilizare a aplicației NEWSMED

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Bine ați venit în aplicația Newsmed sau pe site-ul web https://newsmed.ro//, operate de către Companie (așa cum o vom denumi mai jos, din punct de vedere legal, ca să știți despre cine este vorba). Accesarea acestui site sau utilizarea Serviciilor oferite de Newsmed implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”).

1. Definiții. Scop

 • Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către Newsmed, ceea ce duce la buna funcționare a site-ului/aplicației și o mai bună experiență a utilizatorilor.
 • Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:
Aplicația Newsmed” sau ”Aplicația înseamnă aplicația software dezvoltată de către Companie și comercializată de către aceasta prin intermediul acestei denumiri, prin care Utilizatorii pot efectua plăți online, accesibilă la site-ul web descris în preambul și eventual pentru a fi descărcată de către Utilizatori prin intermediul Apple App Store și Google Play sau alte platforme similare;
Newsmed” sau ” Prestatorul înseamnă MED TIMES ONLINE S.R.L., cu sediul în Municipiul București, sector 3, Strada Panait Cernea nr 7, Bl. M44, Sc. 1,Parter, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/13641/2017, având CUI 38043734.
Comanda înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Newsmed printr-un mijloc de comunicare la distanță.
Cont înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, tranzacții etc.).
Contract înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Newsmed. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română și este valabil prin simpla bifare de către Utilizator a căsuței de exprimare a consimțământului.
”Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizatorul sau Prestatorul, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării.
Newsletter înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Platforma înseamnă aplicația web deținută de Newsmed având domeniul Newsmed.ro și utilizând logo-uri ale Newsmed, prin intermediul căreia Newsmed prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Newsmed. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
Servicii înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului prin intermediul Platformei/Aplicației.
Specificații înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.
Tranzacție înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Newsmed, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.
Utilizator” sau ”Client” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru folosirea/achiziționarea Serviciilor oferite de către Newsmed .
 • Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Newsmed şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
 • Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
 • Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Newsmed, prestarea în mediul online (e., prin intermediul Platformei/Aplicației) a Serviciilor prestate în mod obișnuit de Newsmed se face atât către consumatori persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.
 • Newsmed recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor Newsmed.
 • Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confidențialitate aici: https://newsmed.ro//politica-de-confidentialitate/
 • Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.
 • Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.
 • Acești termeni şi condiții aplicabile prestării online de servicii sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

2.Politica Platformei. Caracteristici principale ale prestării online a serviciilor de către Newsmed

 • Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
 • Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Newsmed sau afiliații acestuia.
 • Newsmed îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Newsmed, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Newsmed sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.
 • Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens, în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.
 • Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.
 • Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (g., telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.
 • Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
 • Newsmed poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Newsmed are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 • Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
 • Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.
 • Comanda se consideră acceptată de către Newsmed la momentul efectuării plății de către Utilizator prin intermediul mijloacelor electronice de plată (prin intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator).
 • Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, Newsmed va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.
 • Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Newsmed și Utilizator cu privire la Produsele realizate de Newsmed conform specificațiilor Utilizatorului).
 • Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.
 • Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

3. Comenzile

 • În sensul prezentului, Utilizatorul este reprezentat de: (a) medici specialiști/clinici medicale, (b) persoanele interesate, reprezentate fie de persoane fizice, fie de persoane juridice, care doresc să beneficieze de Servicii oferite de Prestator.
 • Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături sau printr-o altă manieră furnizată de Newsmed și adusă la cunoștința Utilizatorului.
 • Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.). Newsmed își rezervă dreptul ca pentru anumite categorii de Utilizatori (ie. medici, clinici medicale) să le solicite acestora toate și orice fel de documente justificative în conformitate cu prevederile legale pentru a verifica calitatea și experiența acestora. În cazul în care Utilizatorul nu furnizează Newsmed documentele cerute de acesta din urmă, Newsmed își rezervă dreptul de a suspenda temporar, pe perioadă nedeterminată contul astfel creat, iar orice Comandă plasată și achitată nu va putea fi rambursată.
 • Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături (sau orice altă formă prin care se poate achiziționa, prin intermediul Aplicației Newsmed sau al Platformeiun Serviciu), în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.
 • Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Serviciilor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.
 • Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.
 • Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului. Newsmed își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului.
 • Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Newsmed față de Utilizator, în următoarele cazuri:
 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Newsmed, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Newsmed sau afiliaților acestuia;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

4. Prețuri. Facturare. Plată. Retur.

 • Plata se face online, prin intermediul mijloacelor de plată afișate prin Platformă/Aplicație și care sunt aduse la cunoștința Utilizatorului înainte de efectuarea plății, precum și la momentul înscrierii în Platformă/Aplicație.
 • Serviciile de procesare ale plăților, prin una din modalitățile indicate, sunt supuse acordurilor contractuale pe care Newsmed le are cu respectivul procesator de plăți și care se pot schimba conform celor acolo convenite și agreate. Prin acceptarea Termenilor, Utilizatorul își dă acordul că acceptă și se subordonează condițiilor comerciale existente între Newsmed și respectivul partener comercial pe partea de procesare a plăților online.
 • Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.
 • În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 • Prețurile Serviciilor afișate în Platformă/Aplicație sunt exprimate în Lei și nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.
 • Prestatorul va emite o factură către Utilizator pentru serviciile (în format electronic), care va conține toate elementele necesare conform legislației în vigoare. Utilizatorul este obligat să furnizeze Prestatorului toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată emite în mod valabil factura, Utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru informațiile transmise Prestatorului. În cazul în care Utilizatorul transmite Prestatorului informații eronate, iar Prestatorul, prin sondaj, identifică neconcordanțe între datele furnizate și cele reale (cum ar fi, de exemplu, un cod unic de identificare inexistent/incomplet), Prestatorul poate decide suspendarea temporară a Serviciilor până la momentul clarificării acestei situații.
 • Ulterior finalizării cu succes a Plății, Utilizatorul va primi un email de la Prestator cu informațiil necesare.

5. Serviciile oferite

Ce facem?

 • Newsmed acționează ca un portal de informații din domeniul medical, unde persoanele de specialitate (ie. medici, clinici medicale etc.) pot încărca articole spre informare și promovare, iar persoanele intersate au acces la aceste informații, fie gratuit, fie contracost.
 • De asemenea, Newsmed poate oferi, contracost, și acces la diferite tipuri de evenimente din domeniul medical, organizate de el sau în parteneriat cu alte persoane.
 • Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare neconformă cu scopul Aplicației Newsmed sau a site-ului web Newsmed.ro, de către alte persoane decât Utilizatorii, astfel cum sunt definiți în acești termeni și aceste condiții, având în vedere faptul că Aplicația Newsmed și site-ul web Newsmed.ro sunt dezvoltate de către Companie având în vederea Utilizatorilor și al profilului general al acestora, inclusiv nivelul de responsabilitate așteptat din partea unui utilizator mediu de aplicație similară cu Aplicația Newsmed sau site-ul web Newsmed.ro.

Cum se întâmplă?

Contul de Utilizator

 • Pentru a utiliza cele mai multe aspecte ale Serviciilor, trebuie să vă înregistrați și să păstrați un cont de servicii activ al utilizatorilor personali („Cont„). Trebuie să aveți cel puțin 18 ani sau vârsta majorității legale în jurisdicția dvs. (dacă este diferită de 18 ani) pentru a obține un cont, cu excepția cazului în care un anumit serviciu permite altfel. Înregistrarea contului vă obligă să trimiteți la Newsmed anumite informații personale, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon mobil și vârsta, precum și cel puțin o metodă de plată valabilă, susținută de Newsmed. Sunteți de acord și vă obligați să păstrați informații corecte, complete și actualizate în contul dvs. Dacă nu păstrați informații exacte, complete și actualizate referitoare la Cont, inclusiv în cazul în care aveți o metodă de plată nevalidă sau expirată, poate duce la imposibilitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Serviciile. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs. și sunteți de acord să păstrați în permanență securitatea și secretul contului dvs. de utilizator și al parolei contului dvs. Dacă nu este permis altfel de către Newsmed în scris, puteți avea un singur Cont.
 • După ce Utilizatorul își creează un cont pe Newsmed, Compania își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare (inclusiv prin intermediul e-mailului sau al numărului de telefon mobil prin SMS/apel telefonic) pentru a verifica exactitatea datelor înregistrate în Platformă/Aplicație și de a valida astfel Contul de Utilizator.

Serviciile oferite

 • Prin intermediul Aplicației Newsmed și/sau a site-ului web Newsmed.ro, Compania oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:
  • acces la informații din domeniul medical;
  • promovare prin intermediul articolelor de specialitate/vânzare spațiu publicitar;
  • acces la evenimente;
  • alte servicii.

6. Garanții

Garanțiile oferite de către Companie

 • Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicația Newsmed și/sau site-ul web Newsmed.ro.
 • În cazul în care Compania revinde serviciile anumitor parteneri comerciali (ie. acces la evenimente), Compania nu-și asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește veridicitatea acestor informații, partenerul comercialfiind singurul responsabil, în relația cu Utilizatorul, pentru orice fel de daună pricinuită în mod direct sau indirect. Platforma/Aplicația Newsmed nu va fi nicicând ținută răspunzătoare pentru orice fel de prejudiciu suferit de Utilizator, iar orice solicitare a acestuia din urmă cu privire la acuratețea datelor și serviciilor suferite din cauza partenerului comercial vor fi îndreptate către acesta din urmă.
 • Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu sau pagubă care pot interveni din întârzierea plăților efectuate prin Aplicația Newsmed și/sau site-ul web Newsmed.ro sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a Aplicației Newsmed și/sau site-ului web Newsmed.ro.

7. Proprietate Intelectuală

 • Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile deținute sau utilizate de Newsmed sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Newsmed sau după caz, a licenţiatorilor Newsmed. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 • Utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 1 de mai sus. Utilizatorul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.
 • Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Newsmed. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.
 • Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Livrabilelor sau Serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările Livrabilelor, pe toată durata desfășurării activității sale.
 • Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor.

8. Dreptul de retragere al Utilizatorului

 • Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator,

9. Publicitate

 • Utilizatorul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.
 • Utilizatorul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
  • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
  • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.
 • Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Utilizatorilor.
 • Newsletterele Newsmed sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Newsmed.
 • Renunțarea Utlizatorului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Newsmed.

10. Răspundere

 • Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor oferite.
 • Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract sau Serviciile oferite.
 • Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.
 • Newsmed nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

Modificări ale evenimentelor

 • Newsmed nu va răspunde pentru modificări sau anulări ale evenimentului pentru care biletul a fost achiziționat, Utilizatorul fiind singurul responsabil de obținerea acestor informații de la persoanele responsabile. Efectuarea unei Tranzacții nu obligă Newsmed la furnizarea unor informații suplimentare despre evenimentele unde au fost achiziționate bilete, iar orice informație furnizată pe website despre un eveniment trebuie verificată de către Utilizator, Newsmed neputând fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu direct sau indirect suferit de către Utilizator ca urmare a afișării informațiilor pe Platformă/Aplicație.

Bilet nevalid

 • Deși Newsmed depune eforturi pentru a verifica acuratețea informațiilor furnizate de partenerii comerciali, există riscul ca biletele achiziționate prin intermediul platformei să nu fie valide.
 • Reutilizarea unui bilet nu este permisa. Revânzarea unui bilet nu este permisă.

11. Sesizări și reclamații

 • Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă.
 • Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

12. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită Newsmed date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

13. Confidențialitate

 • Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.
 • Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.
 • Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.
 • Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat, Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

14. Notificări

 • Prezentele Termeni și Condiții reprezintă întregul Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nicio comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul Contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată în scris de către ambele părți.
 • Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.
 • Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:
 • Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;
 • Pentru Prestator – la următoarea adresă electronică: contact@newsmed.ro;

15. Forța majoră

 • Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Newsmed și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

 

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Adaugă un comentariu